<<
>>

5. Суд ЄС.

Як зазначено в ст. 220 ДЄСп, ст. 136 ДЄСпАЕ, Суд забезпечує «дотримання законності при тлумаченні та застосуванні положень цього Договору». Він здійснює низку повноважень, які в національних правопорядках, зазвичай, чітко розмежовані між різними ланками правосуддя (загальної юрисдикції, конституційним, адміністративним та спеціалізованими судами).

Особливе значення має діяльність Суду (СЄС) для: тлумачення Договорів та права Спільноти загалом; розвитку права ЄС; контролю нормативно-правових актів ЄС на сумісність з первинним пра­вом ЄСп; контролю відповідності поведінки держав-членів встановленим нормам і принципам права ЄС. З 1989 року (на підставі рішення Ради від 1988 року) доСуду ЄСбуло включено новий судовий орган: Суд першої інстанції (СПІ). СПІ необхідно чітко відрізняти від «СЄС», який є вищою інстанцією. В офіційному «Збірнику судових рішень ЄС» публікують як Рішення СЄС (Частина І), так і та рішення СПІ (Частина II).

Склад і правила процедури Суду. До складу СЄС входить по одному судді (28 суддів) від кожної ДЧ (ч. 1 ст. 221 ДЄСп, ч. 1 ст. 137 ДЄСпАЕ).

При Суді функціонує п’ять палат(дві палати у складі семи суддів і дві палати по четверо суддів). Крім того, при Суді засідає Велика палата, яка складається з 11 суддів (част. 2 ст. 16 Протоколу про Статут Суду в ред. від 19 квітня 2004 року). Велика палата Суду засідає на вимогу держави-члена або органа Спільноти, що виступає стороною у справі, яку розглядає Суд (част. З ст. 16 Протоколу про Статут Суду). Пленум СЄС у повному складі скликають тільки для розгляду та розв’язання справ, що мають винятково важливе значення і вимагають пленарного засідання (част. 4, част. 5 ст. 16 Протоколу про Статут Суду). Більшість правових спорів, що стосуються окремих осіб, на практиці автоматично передають на розгляд палат Суду.

Крім суддів діють 11 генеральних адвокатів, обов’язком яких є, діючи повністю об’єктивно та незалежно, представляти мотивовані висновки у справах, які розглядає Суд (ч. 1, ч.

2 ст. 222 ДЄСп, ч. 1, ч. 2 ст. 138 ДЄСпАЕ). Посада генерального адвоката була запроваджена за зразком французьких «commissaire du gouvernement» (так званих «урядових комісарів»), що діють при Державній раді. Мотивовані висновки генеральних адвокатів мають неабияке значення для ро-зуміння обґрунтувань судових рішень. Суддів та генеральних адвокатів призначають уряди держав-членів за спільною згодою терміном на шість років (ст. 223 ДЄСп, част. 1 ст. 139 ДЄСпАЕ).

Суд першої інстанції. До складу Суду першої інстанції входять 28 суддів (ч. 1 ст. 224 ДЄСп). При СПІ немає інституту генерального адвоката. СПІ може засідати у формі пленуму, але переважно по палатах в складі трьох або п’яти суддів або у складі Великої палати, до якої входить 13 суддів (ст. 10 §1 Правил процедури СПІ у ред. від 21 квітня 2004 року). Якщо справа не є особливо складною, право на ухвалення рішення від імені СПІ делегується одному суд-ді.

Практика суду в європейській інтеграції. Преюдиційні звернення.

Практика судів ЄС відіграла особливу роль в європейській інтеграції. Суди виносили рішення і здійснювали тлумачення положень Договорів в дусі інтеграційних прагнень, а також зважено й мудро розвиваючи і вдосконалюючи право Спільноти (прикладом є судова практика СЄСп щодо безпосереднього застосування права Спільноти як самостійного правопорядку з обов’язковою пріоритетністю його перед нормами і принципами національного права держав-членів, розвиток загальних правових принципів Спільноти, забезпечення відповідальності держав-членів за невиконання директив Спільноти та відповідальності за порушення первинного права Спільноти). Особливо важливу роль відіграють відповіді СПІ на преюдиційні звернення, які виконуються національними судами.

<< | >>
Источник: Радзівілл О.А.. Конспект лекцій з дисципліни Основи права Європейського Союзу.

Еще по теме 5. Суд ЄС.:

 1. Приложение № 6 ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении дополнений в Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
 2. СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
 3. Приложение № 7 ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды»
 4. Особенности разбирательства дела и судебного решения по групповому иску
 5. § 3. Реализация и защита прав участников юридических лиц в постсоветский период
 6. Предлагаемый путь развития института (рупповых исков в российском гражданском процессуальном праве
 7. Особенности защиты многочисленной группы истцов в странах континентального права
 8. Подготовительные действия в процессе по групповому иску
 9. Приложение ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении дополнений в Федеральный закон РФ «О рекламе»
 10. Приложение №5 АНКЕТА для изучения уголовных дел (хищение путем мошенничества с использованием ценных бумаг-ст. 159 УК РФ)
 11. 8.ВНУТРЕННИЕ ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА. ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
 12. Перечень использованной литературы.
 13. Место групповых и косвенных (производных) исков в системе исковой защиты