<<
>>

Стаття 146. Дострокове припинення повноважень складу виборчої комісії або члена виборчої комісії

1. Повноваження усього складу окружної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення чи одноразового грубого порушення комісією Конституції України, цього Кодексу та законів України.

2. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії.

3. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень відповідної виборчої комісії.

Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у зв’язку з:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії. Така заява подається суб’єкту внесення кандидатури відповідного члена комісії для передачі відповідній виборчій комісії або для внесення подання про заміну члена виборчої комісії;

2) внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії;

3) припиненням його громадянства України;

4) вибуттям на період включно до дня голосування за межі України або держави, на території якої утворена закордонна виборча дільниця, що зумовлює неможливість виконання обов’язків члена виборчої комісії;

5) реєстрацією його кандидатом у депутати або кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, якщо виборчий процес таких виборів проводиться одночасно з виборчим процесом виборів депутатів;

6) реєстрацією його представником партії у Центральній виборчій комісії, офіційним спостерігачем, уповноваженою особою партії, довіреною особою кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у депутати місцевої ради чи кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, представником, уповноваженою особою місцевої організації партії, уповноваженою особою суб’єкта процесу всеукраїнського або місцевого референдуму, представником ініціативної групи в Центральній виборчій комісії, офіційним спостерігачем, якщо виборчий процес таких виборів чи референдуму проводиться одночасно з виборчим процесом виборів депутатів;

7) включенням його до складу іншої виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів депутатів або депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, старост села, селища, якщо виборчий процес таких виборів проводиться одночасно з виборчим процесом виборів депутатів;

8) відмовою від складення присяги члена виборчої комісії;

9) порушенням присяги члена виборчої комісії, що виявилося у систематичному невиконанні покладених на нього обов’язків, засвідченому не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої він входить;

10) систематичним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня, двома і більше неявками на засідання виборчої комісії без поважних причин або неявкою на засідання виборчої комісії у день голосування;

11) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину;

12) виявленням обставин, що позбавляють особу права входити до складу виборчої комісії;

13) визнанням його недієздатним або безвісно відсутнім;

14) його смертю або оголошенням його померлим.

4. При виникненні обставин, передбачених пунктами 1-7, 9-14 частини третьої цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень виборчою комісією, яка її утворила, а обставин, передбачених пунктом 8 частини третьої цієї статті, - з моменту відмови особи поставити свій підпис під текстом присяги на засіданні виборчої комісії або у разі неприбуття такої особи на перші два засідання виборчої комісії після її включення до складу цієї комісії, про які вона була повідомлена.

Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов’язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень виборчою комісією, яка утворила відповідну комісію.

5. Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб’єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено.

Такі суб’єкти вправі не пізніше ніж на другий день з дня отримання такого повідомлення внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії.

Якщо у строк, встановлений цією частиною, не надійшли подання щодо кандидатур до складу виборчої комісії та/або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб не дає змоги сформувати її склад у мінімальній кількості, встановленій частиною першою статті 140 або частинами другою, третьою статті 141, частиною першою статті 142 цього Кодексу, склад комісії формується відповідною виборчою комісією за поданням її голови за пропозиціями членів цієї комісії з тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості (був не меншим), з обов’язковим урахуванням кандидатур, поданих суб’єктами подання до її складу, крім тих, що підлягають відхиленню з підстав, встановлених цим Кодексом.

У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії з підстав, передбачених пунктом 10 частини третьої цієї статті, або у зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу виборчої комісії його кандидатура не може бути повторно включена до складу виборчої комісії та підлягає відхиленню.

Рішення про дострокове припинення повноважень у зв’язку із заміною члена виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того самого суб’єкта подання із одночасним призначенням цієї особи на відповідну посаду в комісії, яку займав член комісії, повноваження якого достроково припинені.

У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії відповідна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня припинення повноважень комісії (її окремого члена), але не пізніше останнього дня перед днем голосування затверджує новий склад виборчої комісії або приймає рішення про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого члена (у разі надходження відповідного подання у порядку, встановленому цією частиною) у порядку, встановленому цим Кодексом.

У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, за відсутності подання суб’єктів подання, зазначених у частині другій статті 140 цього Кодексу, інша особа за поданням Міністерства закордонних справ України включається до складу виборчої комісії лише у випадку, якщо кількість членів дільничної виборчої комісії стала меншою за мінімальну кількість.

6. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії в останній день перед днем голосування таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншої особи від того самого суб’єкта подання.

7. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов’язки, відповідна виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про його заміну, якщо за це проголосували не менше двох третин від складу виборчої комісії.

Подання вноситься за підписом голови, заступника голови виборчої комісії або головуючого на відповідному засіданні виборчої комісії та засвідчується печаткою цієї комісії. До подання додаються не менш як два рішення виборчої комісії про невиконання головою, заступником голови чи секретарем цієї комісії покладених на нього обов’язків, а також витяг із протоколу засідання виборчої комісії, на якому розглядалося питання про внесення такого подання.

Голова, заступник голови або секретар виборчої комісії можуть особисто подати власноручно написану заяву про складення своїх повноважень до виборчої комісії, що утворила відповідну виборчу комісію.

Зазначене подання чи заява підлягають обов’язковому розгляду у триденний строк, але не пізніше останнього дня перед днем голосування. Рішення про заміну голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії не є підставою для припинення повноважень зазначених осіб як членів відповідної виборчої комісії.

8. У разі дострокового припинення повноважень голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії рішення про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого члена від того самого суб’єкта подання (у разі надходження відповідного подання) приймається з одночасним призначенням цієї особи на відповідну посаду в комісії, яку займав член комісії, повноваження якого достроково припинені.

У разі прийняття рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії без припинення повноважень зазначених осіб як членів виборчої комісії на відповідну посаду призначається інша особа зі складу цієї виборчої комісії. При цьому повинні бути додержані вимоги цього Кодексу щодо призначення голови, заступника голови та секретаря виборчої комісії від різних суб’єктів подання.

<< | >>
Источник: ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19 грудня 2019 року № 396-IX. 2019

Еще по теме Стаття 146. Дострокове припинення повноважень складу виборчої комісії або члена виборчої комісії:

 1. 4. Європейський парламент.
 2. 3. Європейська Комісія.
 3. 2. Рада ЄС.
 4. ВСТУП
 5. 5. Суд ЄС.
 6. 3. Свобода пересування і громадянство Союзу.
 7. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 8. ІІ. ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИРИНЕННЯ
 9. ВСТУП
 10. 7. Інші установи ЄС.
 11. ІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАДІЙ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ЗВЕРНЕННЯМ ГРОМАДЯН
 12. 3. Грошово-кредитна політика ЄС.
 13. ІІІ. ПІДСУДНІСТЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ
 14. Приложения
 15. І. ПРОВАДЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО- ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
 16. СОДЕРЖАНИЕ.