<<
>>

І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРОВАДЖЕНЬ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЇХ ЗАВДАННЯ

Провадження у справах про адміністративні правопорушення - особливий різновид адміністративного процесу, який значною мірою врегульований нормами, що сконцентровані в розділах IV та V Кодексу про адміністративні правопорушення (глави 18-33).

Поряд з КпАП конкретні процедури здійснення цієї діяльності різними органами державного управління, регламентуються також низкою законодавчих та нормативних актів. Таким чином, характерною особливістю діяльності державних органів та громадських організацій по застосуванню заходів адміністративного впливу щодо осіб, які вчинили адміністративні правопорушення є законодавча регламентація порядку здійснення конкретних процедур, з яких і складається ця діяльність.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення визначається як ряд послідовних дій органів державного управління (посадових осіб), юрисдикційних органів, а в окремих випадках інших суб’єктів, які згідно з нормами адміністративного законодавства здійснюють заходи, спрямовані на притягнення правопорушників до відповідальності та на забезпечення виконання винесеної постанови.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення часто визначають як інститут адміністративного права, що містить норми, які регулюють діяльність уповноважених органів і осіб по застосуванню адміністративних стягнень і сукупність відносин, що виникають при цьому, врегульованих нормами адміністративного права.

При цьому враховується, що провадження може закінчитися виправданням невинного, може бути закрите у зв’язку із закінченням строку давності та за інших підстав (ст.247 КпАП). Таким чином, даний вид провадження далеко не завжди є діяльністю по накладенню і виконанню адміністративних стягнень.

Аналіз законодавства України дає змогу виділити два види провадження у справах про адміністративні правопорушення:

— звичайне;

— спрощене.

Звичайне здійснюється у більшості справ і детально регламентовано чинним законодавством.

Воно передбачає складання протоколу: визначає зміст: запобіжні заходи і порядок їх застосування: права та обов'язки учасників провадження: порядок розгляду справ: факти, обставини, що є доказами.

Спрощене провадження застосовується щодо невеликої кількості правопорушень, прямо передбачених ст. 258 КпАП. Таке провадження характеризується мінімумом процесуальних дій та їх оперативністю. Протокол правопорушення не складається, посадова особа, що виявила правопорушення, приймає і виконує рішення про накладення стягнення (штрафу або попередження) на місці вчинення правопорушення.

Тобто, спрощене провадження характеризується трьома умовами: якщо вчинено правопорушення, яке вважається незначним; якщо за нього на винного може бути накладено таке стягнення, як попередження або штраф; якщо громадянин не заперечує накладення на нього стягнення. В інших випадках справа повинна бути вирішена на загальних підставах.

В деяких східноєвропейських країнах законодавець передбачає спрощене провадження, і воно відрізняється від звичайного не тільки тим, що не складається протокол про правопорушення, але й відсутністю ряду гарантій, які забезпечують інтереси правопорушника. Так, наприклад, в силу п .3, ст. 59 Закону Республіки Болгарія “Про адміністративні порушення і покарання” штраф, накладений у розмірі до 20 левів, не оскаржується. В Чехії визнання порушника у вчиненні проступку виключає необхідність збору інших доказів по справі.

Залежно від виду органів, які здійснюють адміністративне провадження, розрізняють три його види:

1) адміністративне, 2) судове, 3) яке здійснюється громадськими

організаціями.

В адміністративному порядку провадження здійснюється органами виконавчої влади, тобто 1) адміністративними комісіями при місцевих органах державної виконавчої влади; 2) одноособово службовими (посадовими) особами - представниками органів державної виконавчої влади: річкового, повітряного, автомобільного та електротранспорту, внутрішніх справ, з надзвичайних ситуацій, рибоохорони, митного нагляду, нагляду за охороною праці, військовими комісаріатами (тобто інспекторами, контролерами, начальниками цих органів) тощо.

У судовому порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення здійсняється суддями одноособово.

Провадження може здійснюватися і громадськими організаціями та їх уповноваженими особами, наприклад, громадськими інспекторами: Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, лісовим інспектором, мисливським інспектором, органів рибоохорони, охорони навколишнього природного середовища тощо.

Завданнями провадження, згідно з ст. 245 КпАП України є: своєчасне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законодавством, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян в дусі додержання законів, зміцнення законності.

Таким чином, провадження в справах про адміністративні правопорушення - це комплекс взаємопов'язаних та взаємообумовлених процесуальних дій, спрямованих на своєчасне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законодавством, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян в дусі додержання законів, зміцнення законності, які здійснюються спеціально

уповноваженим органом або посадовою особою державних органів з метою охорони прав та законних інтересів громадян, охорони власності, виконання завдань з охорони громадського порядку і громадської безпеки.

Звідси випливає, що розв’язуються два комплексні взаємопов’язані завдання. По-перше, юрисдикційне (своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи; вирішення її відповідно до законодавства; забезпечення виконання винесеної постанови. По-друге, профілактичне виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень; виховання громадян в дусі додержання законів.

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ

Характерною особливістю діяльності державних органів та громадських організацій по застосуванню заходів адміністративного впливу щодо осіб, які вчинили адміністративні правопорушення є законодавча регламентація порядку здійснення конкретних процедур, з яких і складається ця діяльність.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення визначається як ряд послідовних дій органів державного управління (посадових осіб), юрисдикційних органів, а в окремих випадках інших суб’єктів, які згідно з нормами адміністративного законодавства здійснюють заходи, спрямовані на притягнення правопорушників до відповідальності та на забезпечення виконання винесеної постанови.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення часто визначають як інститут адміністративного права, що містить норми, які регулюють діяльність уповноважених органів і осіб по застосуванню адміністративних стягнень і сукупність відносин, що виникають при цьому,

<< | >>
Источник: КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. 2016

Еще по теме І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРОВАДЖЕНЬ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЇХ ЗАВДАННЯ:

 1. ТЕМА № 8. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 2. ІІ. ПРИНЦИПИ ТА УЧАСНИКИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 3. ТЕМА № 6. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ЗВЕРНЕННЯМ ГРОМАДЯН
 4. ТЕМА № 3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОВАДЖЕННЯ ПО ПРИЙНЯТТЮ НОРМАТИВНИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ
 5. І. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ЗАГАЛЬНІ РИСИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
 6. ІІІ. СТАДІЇ ТА СТРОКИ ПРОВАДЖЕННЯ
 7. 4. Поняття і джерела податкового права ЄС.
 8. ТЕМА № 1. ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
 9. Лекція № 3. Угода про асоціацію між Україною та ЄС 2014 р.
 10. І. РЕЄСТРАЦІЙНІ ПРОВАДЖЕННЯ
 11. ІІ. ДОЗВІЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ
 12. ІІ. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ПРИЙНЯТТЮ ІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ УПРАВЛІННЯ
 13. І. ПРОВАДЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО- ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ