<<
>>

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

106. Административное право Украины. Учебное пособие / Под ред. Ю.П.Битяк, В.В.Зуй - Х.: 1999. - 224 с.

107. Административное право зарубежных стран. Учебное пособие. - М.: Изд.

"Спарк", 1996. - 226 с.

108. Адміністративне право України: Навчально-методичні матеріали до семінарських, практичних, контрольно-перевірочних занять, самостійної підготовки і підсумкового контролю для курсантів, студентів денного та слухачів заочного навчання / Укл. Д.В.Кагітін. - Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 1999. - 98 с.

109. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. академіка С.В.Ківалова. - Одеса: 2003. - 894 с.

110. Адміністративне право України: Навчально-методичний комплекс / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко, В.П. Столбовой та інші / За ред. В.К.Колпакова, О.В.Кузьменка. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. - 159 с.

111. Адміністративне право України.[Підручник для юридичних вузів і фак. Ю.П.Битяк, В.В.Богуцький, В.М.Гаращук та інші ] ; За ред. Ю.П.Битяка, - Х.: 2000. - 520 с.

112. Богуцький В.В. Акти государственного управления: Текст лекций.- Х.: 1996.- 20с.

113. Ващенко С.В., Долгополова М.М. Основи адміністративного права (загальні поняття, категорії, схеми). Навчальний посібник. - Запоріжжя: 2005. - 106 с.

114. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). - К.: 1998. - 52 с.

115. Горьова С. Класифікація норм адміністративного права: проблеми методології // Право України. - №12. - 1998. - С.43-44.

116. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч.посібник. -

Тернопіль. - 2004. - 579 с.

117. Коваль Л. Адміністративне право України: - К.: 1994. - 208 с.

118. Колпаков В.П. Адміністративне право України. - К.: 1999. - 736 с.

119. Кампо В.М., Нижник Н.Р, Шльоер Б.П. Становлення нового адміністративного права України. Науково-популярний нарис / За заг. ред В.М.Кампо. К.: 2000. - 60 с.

120. Коломоєць Т.О. Методичний посібник з курсу "Адміністра-тивне право України" для студентів юридичного факультету. - Запоріжжя: ЗДУ, - 2001. - 207 с.

121. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально- методичний посібник. - Одеса: 2002. - 311 с.

122. Колпаков В.К, Кузьменко О.В.. Адміністративне право України. - К.: 2003. - 544 с.

123. Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие. - 3-е изд. - М.: Юристъ, 2001. - 468 с.

124. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. - В.3 т.1: История. Предмет. Нормы. Субъекты. - М.: Изд. НОРМА. - М.: 2002. - 728 с.

125. Стефанюк В. Адміністративне право та адміністративно-правовий захист // Право України. - №12. - 2001. - С.3-6.

126. Тихомиров Ю.А Административное право и процес: полный курс. - М.: 2001. - 652 с.

<< | >>
Источник: КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. 2016

Еще по теме РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА::

  1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
  2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
  3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
  4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
  5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
  6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
  7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
  8. 16. Особенности административного права в зарубежных странах
  9. ВСТУП
  10. Методические рекомендации по выполнению реферата