<<
>>

ВИСНОВКИ З ТЕМИ:

1. Адміністративний процес це врегульована адміністративно- процесуальними нормами діяльність органів виконавчої влади (посадових осіб), зміст якої складає розгляд і вирішення індивідуальних адміністративних справ, що виникають у сфері державного управління, в порядку реалізації завдань і функцій виконавчої влади.

Якісна сутність адміністративного процесу полягає в тому, що він є правомірним порядком реалізації громадянами і юридичними особами своїх статусів в адміністративній сфері. Процесуальне становище громадянина виражається в тому, що він має встановлені процесуальні права та обов’язки і фактичну можливість реалізувати їх у ході розгляду і вирішення індивідуальних адміністративних справ. Громадянин може виступити ініціатором юрисдикційного процесу своїми відповідними діями (наприклад, поданням скарги, заяви тощо), вимагати від органів і осіб, уповноважених вирішувати справу, ознайомлення з матеріалами справи, надавати докази, давати пояснення тощо.

2. Адміністративний процес являє собою системне утворення із складною і не до кінця дослідженою структурою. Первинним і основним компонентом його структури виступає окремо взяте адміністративне провадження.

3. Кількість конкретних адміністративних проваджень надзвичайно велика, що зумовлено характером самого державного управління, яке охоплює всі сторони суспільного життя, і різноманітністю управлінських відносин.

4. Внаслідок цього, повний перелік проваджень практично неможливий. Більш того, практика державно-управлінської діяльності викликає до життя нові їх види. Тільки за останні роки з'явилися провадження по одержанню громадянами субсидій, по ліцензуванню діяльності підприємств, оформленню спеціальних економічних зон, приватизації громадянами житла та інші. Кожне з них має специфічні риси або ознаки. Ці ознаки зумовлені характером справи, що вирішується, правовим статусом суб'єктів, які беруть участь у процесі, особливостями правовідносин, що виникають, цілями, що ставляться, тощо.

5. Адміністративному процесу притаманні такі специфічні риси:

- адміністративний процес тісно пов’язаний з державним управлінням, його юридичними видами, які реалізуються в правових формах;

- адміністративний процес пов’язаний з матеріальними нормами адміністративного права; цей зв’язок знаходить прояв у тому, що в ході реалізації завдань адміністративного права вирішуються індивідуальні справи в державному управлінні й ефективно застосовуються норми матеріального права;

- застосування норм матеріального права здійснюється в юридичному порядку, врегульованому адміністративно-процесуальними нормами;

- адміністративний процес - це не тільки застосування норм матеріального права, а і відповідна діяльність, в результаті якої виникають суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративно-процесуального права.

<< | >>
Источник: КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. 2016

Еще по теме ВИСНОВКИ З ТЕМИ::

 1. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 2. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 3. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 4. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 5. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 6. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 7. ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
 8. ВСТУП
 9. ІІ. ПРИНЦИПИ ТА УЧАСНИКИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 10. 7. Інші установи ЄС.
 11. Введение.
 12. 35. ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, СООТНОШЕНИЕ
 13. Подведомственность гражданских дел
 14. Специфика адвокатской деятельности, направленной на защиту детей от интернет-посягательств
 15. 3.2. Осуществление расчетных операций кредитными организациями
 16. ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В КОНТЕКСТЕ КРИТЕРИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ СОСТАВА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ
 17. § 3. Ответственность банка за нарушения налогового законодательства
 18. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА АДВОКАТА
 19. Процессуальные отношения
 20. ВАЛЛАСК Елена Владимировна. Криминалистическая характеристика и программы расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2006, 2006